Regulamin sklepu

I Definicje

Sklep Internetowy - strona internetowa o adresie http://www.tengtools24.pl, prowadzona przez ELEKTRO-MET S.C. T. Klimecki, D. Kołczak z siedzibą w Rzeszowie, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów, NIP: 813-3499379, REGON: 180226836.

Dział obsługi klienta – dział obsługi klienta sklepu internetowego, znajdujący się w Rzeszowie, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów, telefon +48 17 853 90 49.

Sklep Stacjonarny - punkt sprzedaży hurtowej i detalicznej ELEKTRO-MET S.C. znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Klient - osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego.

Konto klienta - strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Cennik ogólny – ceny widoczne na stronie Sklepu internetowego dla użytkownika nie zalogowanego do Konta klienta.

Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane na stronach Sklepu internetowego. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta klienta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Produkty - usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)

 

II Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. ELEKTRO-MET S.C. świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a) umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,

b) udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,

c) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 29.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies, Google Chrom w wersji 35.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies. Za prawidłową konfigurację przeglądarki internetowej odpowiedzialny jest Klient.

b) Minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

4. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.tengtools24.pl na której umieszczony jest regulamin.

5. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie www.24.pl przy użyciu stosownego pola (tzw. check-box), podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną.

6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu obsługi klienta. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. ELEKTRO-MET S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji udzielonej na Produkt można składać w trybie wskazanym w punkcie VI Regulaminu.

8. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest ELEKTRO-MET S.C.. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

III Sprzedaż

1. ELEKTRO-MET S.C. prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez ELEKTRO-MET S.C. na zasadach opisanych poniżej.

3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez stosowny formularz.

4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów:

a) wybranie produktów,

b) złożenie zamówienia,

c) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji,

d) płatność.

6. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sklep Internetowy podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym uwzględnione koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

7. Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych płatności internetowych.

8. W Tytule wykonywanego przelewu Klient musi podać numer zamówienia.

9. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością e-mail.

10. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

11. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta sklepu internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi Klienta.

12. ELEKTRO-MET S.C. może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

13. Zamówienia nieopłacone przez 3 dni kalendarzowe będą anulowane, ELEKTRO-MET S.C. nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

14. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich (PLN). W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych (PLN) i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. ELEKTRO-MET S.C. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich (PLN) na inną walutę.

 

IV Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

2. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.

3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

4. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym, przesyłką kurierską lub Pocztą Polską.

5. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.

6. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia sprawy.

8. ELEKTRO-MET S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

V. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

2. Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. wzoru z załącznika do niniejszego Regulaminu: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z załączonego wzoru jest dobrowolne.

3. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: Sklep Internetowy ELEKTRO-MET S.C. 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 1 lub zwrócony osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym ELEKTRO-MET S.C..

4. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

5. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:

a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

e) dostarczania prasy,

f) w przypadku umów o świadczenie usług – jeśli świadczenie usług zostało – za zgodą konsumenta – rozpoczęte przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.

 

VI. Niezgodność Produktu z umową i gwarancją

1. ELEKTRO-MET S.C. odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową mogą być składane do Działu Obsługi Klienta z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

3. ELEKTRO-MET S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem sklepów stacjonarnych ELEKTRO-MET S.C. znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VII. Pozostałe postanowienia

1. ELEKTRO-MET S.C. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto Klienta, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Sklep Internetowy lub przesłać swoje oświadczenie na adres ELEKTRO-MET S.C. z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Regulamin obowiązuje od: 21.07.2014

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Zadaj pytanie on-line
Sklep internetowy Shoper.pl